O firmie O nasBadania kliniczne

Bardzo wysoka skuteczność programu „Skuteczne Odchudzanie” została potwierdzona badaniami klinicznymi przeprowadzonymi na potrzeby rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych pt.

„Skuteczność redukcji masy ciała za pomocą kontrolowanej diety i nadzorowanego wysiłku fizycznego w obserwacji odległej”

autorstwa dr n. med. Anny Lewitt

Celem badań była ocena skuteczności metody redukcji masy ciała oraz zmiany składu ciała u kobiet za pomocą kontrolowanej diety i nadzorowanego wysiłku fizycznego w ramach dwumiesięcznego autorskiego programu „Skuteczne Odchudzanie” w trzyletniej obserwacji odległej. Program stosowany jest od 1999 roku w kierowanym przez autorkę rozprawy Centrum Treningu Osobistego i Dietetyki - EGO w Warszawie. W latach 2004-2007 do autorskiego programu „Skuteczne Odchudzanie” przystąpiły 424 osoby.

W badaniach wykazano wprost proporcjonalną zależność pomiędzy rozbudową masy mięśniowej a redukcją masy ciała i redukcją tkanki tłuszczowej. W praktyce oznacza to, że odbudowa masy mięśniowej powoduje redukcję masy ciała i tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego deficytu energetycznego. Wykazano też, że nie występuje zależność między zmianą parametrów antropometrycznych, BIA a wiekiem uczestniczek programu (czyli odchudzanie nie zależy od wieku, tylko od ilości mięśni).

Grupa badanych osób została podzielona na dwie podgrupy:

 1. Osoby ze stwierdzoną nadwagą i otyłością, u których wskaźnik BMI średnio był powyżej 30, stanowiły one 2/3 grupy badanej.
 2. Osoby, które posiadały prawidłową masę ciała. Na skutek subiektywnie odczuwanego dyskomfortu zgłosiły się one do Centrum Medycznego EGO w celu odchudzenia. U tych osób pomimo prawidłowej wartości wskaźnika BMI zdiagnozowano otyłość za pomocą badania bioimpedancji (BIA). Udział tkanki tłuszczowej w ciele przekroczył górną granicę normy (Fat Mass - FM 30%), co stanowi czynnik ryzyka chorób serca i ryzyka zaburzeń metabolicznych. Mimo prawidłowej masy ciała, takie parametry tkanki tłuszczowej definiowane są jako otyłość przy prawidłowej masie ciała. Stanowiły one 1/3 grupy badanej.

Ostatecznie, w obserwacji odległej (średnio 32 miesiące po zakończeniu programu) skuteczność programu redukcji masy ciała potwierdzono u 74% osób z podgrupy ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością. W powyższej podgrupie odnotowano ponadto:

 • rozbudowę masy mięśniowej u 34,6%
 • redukcję masy tkanki tłuszczowej u 83,3% kobiet.

W II podgrupie (osoby ze stwierdzoną otyłością przy prawidłowej masie ciała) odnotowano w obserwacji odległej następujące zmiany parametrów składu ciała:

 • rozbudowa masy mięśniowej u 56,7%,
 • redukcja masy tkanki tłuszczowej u 73,3%

Wymiernym efektem podjętych badań było wykazanie skuteczności autorskiego programu redukcji masy ciała łączącego kontrolowaną dietę i nadzorowany wysiłek fizyczny kilka lat po jego zakończeniu. Drugim, ale nie mniej ważnym rezultatem było wykazanie skuteczności pomiaru BIA jako narzędzia diagnostycznego przy opracowywaniu indywidualnych programów żywieniowych.

Autorski program „Skuteczne Odchudzanie” podczas dwumiesięcznej terapii oraz w obserwacji odległej wykazał wysoką skuteczność w leczeniu nadwagi i otyłości. Pozytywne zmiany w składzie ciała jego uczestników pozwoliły z dużym optymizmem wprowadzać go do bieżącej pracy w Centrum Medycznym EGO. Skuteczność tego programu w obserwacji odległej pod względem redukcji masy ciała odnotowano u 74% osób z grupy ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością. Pomimo, że zmniejszenie masy ciała było podstawowym celem i wyznacznikiem skuteczności zastosowanego programu redukcji masy ciała, jednak w trakcie badań okazało się, że równie ważnym efektem była zmiana składu ciała, czyli „rozbudowa” tkanki mięśniowej i ubytek tkanki tłuszczowej, a to nie zawsze idzie w parze z ubytkiem masy ciała wyrażonej w wartościach bezwzględnych.

WNIOSKI

 1. Zastosowanie programu „Skuteczne Odchudzanie” dla osób ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością, spowodowało istotne obniżenie masy ich ciała oraz redukcję masy tkanki tłuszczowej, pomimo rozbudowy masy mięśniowej.
 2. W przypadku osób o prawidłowej masie ciała, których zawartość tkanki tłuszczowej wskazywała na otyłość, a wielkość masy mięśniowej była poniżej normy, zastosowanie omówionego programu miało następujące, pozytywne skutki:
 • istotną redukcję masy tkanki tłuszczowej,
 • rozbudowę masy mięśniowej,
 • wzrost średniej wartości wskaźnika komórkowej masy ciała BCMI (wskaźnik niedożywienia),
 • pomimo rozbudowy masy mięśniowej nastąpiła niewielka redukcja całkowitej masy ciała jako następstwo redukcji tkanki tłuszczowej.
 1. Zasady zdrowego odżywiania oraz regularna aktywność fizyczna stosowane w 2 - miesięcznym programie stały się elementem stylu życia uczestników o czym świadczy fakt, że w obserwacji odległej odnotowano utrzymanie pozytywnych efektów programu tj. utrzymanie obniżonej masy ciała, a nawet dalsze w tym zakresie postępy.
 2. Redukcja całkowitej masy ciała, masy tłuszczowej oraz rozbudowa masy mięśniowej nie były zależne od wieku.
 3. Redukcja masy ciała oraz masy tkanki tłuszczowej była zależna od rozbudowy masy tkanki mięśniowej czego następstwem było podwyższenie podstawowej przemiany materii (BMR).